Scheppingslegende

In den beginne waren er de Oergoden en zij schiepen de wereld Auros. Maar hun schepping was leeg en onbeweeglijk. Daarom creërden zij de eerste rassen van elf en dwerg om hun wereld meer inhoud te geven.  De Goden ontfermden zich over de eerste rassen en leerden hen taal, magie en velerlei andere zaken.

De Goden van de Dag vertoonden de grootste genegenheid naar de elfen en dwergen en langzaam aan groeiden deze rassen meer en meer naar het licht. Vanuit hun onvrede over de neiging der elfen en dwergen naar het licht creërden de Goden van de Nacht de rassen van de nacht en zij schiepen de groenhuiden uit de elfen en de beestlingen uit de dwergen.  Zo heerste er gedurende vele jaren een impasse waarin beide partijen vrij star en onbeweeglijk waren.

De oergoden, in een wens deze impasse te doorbreken, schiepen toen de mens: een ras met alle elementen in zich,  en zowel dag als nacht vertegenwoordigd in hun ziel. De mens had zo  alle mogelijkheden voor zich open liggen: hun eigen keuzes zouden hun pad bepalen.

Historische gebeurtenissen

De grote mensenrijken (Turingen, Raänor, de Necropool en Shugenya) voeren elk hun eigen jaartelling, die begint bij de stichting van hun rijk. Voor de overzichtelijkheid zijn de historische gebeurtenissen van het mensenras als geheel daarom hieronder in Auros Standaard Tijd (AST) aangegeven.

AST gebeurtenis
0 De Oude Tijd
1255 Ontstaan Chronomenos
1423 Cayleandrië overgedragen aan feline
1490 De Eerste Necromantische Oorlog
1498 Vernietiging Chronomenos
2255 Ontstaan Tweede Necropool
3495 Exodus uit Necropool
4207 Alricheim wordt stad
4323 Stichting Silesia en begin Roerige Jaren
4429 Aanval Silesia op Necropool
4450 Ontstaan Woestijn
4814 Silesia grootste mensenrijk; einde Roerige Jaren
4950 Eerste handelsverdrag Silesia en Aranië Melissandra
4952 Eerste handelsverdrag Silesia en Trokhar
5477 Stichting Shugenya
5940 De Tweede Necromantische Oorlog
6068 Splitsing Silesia in Hoog-Thuring en Laag-Thuring
6522 Hoog-Thuring en Laag-Thuring gaan samen in Turingen
6562 Ontstaan Baronie van Raänor
6678 De Derde Necromantische Oorlog
6706 De verwoesting van de Witte Haven
6707 Oorlog Raänor en Turingen
6708 Einde Derde Necromantische Oorlog
6711 De Vierde Necromantische Oorlog

0 De Oude Tijd
In de eeuwen na hun schepping leiden de mensen, voor zover bekend, een primitief en nomadisch bestaan als jager-verzamelaars. Alhoewel ze uitwaaieren over vrijwel geheel Auros, slagen ze er niet in om zich te verenigen in grotere verbanden dan stammen.

1255 Ontstaan Chronomenos
In het centrum van Auros, nabij de Kloof die tijdens de Eerste Rampspoed is ontstaan, verschijnt  een menselijke nederzetting: Chronomenos. Het mensenras heeft op dat moment nog steeds moeite om zich staande te houden tussen de oudere rassen en grijpt elke mogelijkheid aan om een plek voor zchzelf te verwerven en behouden. De wilde mana in de Kloof geeft de wetenschappelijke ontwikkeling van de mens een enorme impuls maar leidt tevens tot de uitvinding van de necromantie.

1423 Cayleandrië overgedragen aan feline
De heersers van Chronomenos dragen het bestuur over het nabijgelegen Cayleandrië over aan hun belangrijkste bondgenoten, de feline, onder leiding van het Huis Zilvermaan. Cayleandrië wordt daarmee de eerste geregistreerde nederzetting van de feline.

1490 De Eerste Necromantische Oorlog
De ontdekking van de necromantie heeft Chronomenos vooruit gedreven in de vaart der volkeren maar tevens geleid tot moreel verval. Expansiedrift en experimenten met het creëren van ondoden zorgen ervoor dat de relaties van het mensenvolk met hun buren, waaronder met name de beestlingen en de groenhuiden, snel verslechteren. Een aanval op een ursinedorp leidt uiteindelijk tot oorlog.

1498 Vernietiging Chronomenos
Ondanks superieure kennis slaagt het volk van Chronomenos er niet in de aanhoudende aanvallen van hun buurvolkeren te weerstaan. Het overwicht in aantallen is te groot en Chronomenos wordt ingenomen en verwoest. Opnieuw breekt voor het mensenras een donkere tijd aan, mede doordat andere rassen er actief voor waken dat er nieuwe menselijke beschavingen ontstaan.

2255 Ontstaan Tweede Necropool

De Tweede Rampspoed van 2248 stort de wereld opnieuw in chaos, waarna de geschiedenis zich toch lijkt te herhalen: gesterkt door de manaregens vestigen zich op de resten van het oude Chronomenos nieuwe necromantiërs, die daarmee de basis leggen voor de Tweede Necropool.

3495 Exodus uit Necropool
De menselijke necromantiërs trekken weg uit de Necropool naar het oosten. De overgebleven fauns hernoemen het gebied naar Flora-Aqua.

4207 Alricheim wordt stad
De menselijke nederzetting Alricheim, gelegen ettelijke kilometers ten westen van het huidige Klooster van de Dageraad, bouwt stadsmuren en wordt daarmee de eerste menselijke stad van respectabele grootte sinds het vergaan van Chronomenos.

4323 Stichting Silesia en begin Roerige Jaren
Na een grensconflict annexeert Siles, Heer van Alricheim, het nabijgelegen plaatsje Vurendal en roept zichzelf vervolgens uit tot koning van het hele gebied: Silesia. Zijn overwinning markeert de start van een roerige periode in het door mensen gedomineerde midden-oosten van Auros, waarin stadstaten en lokale heersers met strijd en politiek om de nacht vechten.

4429 Aanval Silesia op Necropool
De koning van Silesia probeert de Necropool aan zijn rijk toe te voegen, maar wordt teruggeslagen.

4450 Ontstaan Woestijn
Het gebied rondom de Necropool begint te verdorren en verandert in een gestaag uitdijende woestijn.

4814 Silesia grootste mensenrijk; einde Roerige Jaren
Mikail, Koning van Silesia, huwt Adelheid van Borghesië en creërt daarmee een groot rijk dat het huidige Turingen, Raänor, een deel van het huidige Meya-Tula en een deel van de huidige Woestijn overspant. Silesia is daarmee het enige resterende mensenrijk van enige betekenis. De Roerige Jaren komen ten einde.

4950 Eerste handelsverdrag Silesia en Aranië Melissandra
Aranië Melissandra en Silesia sluiten een handelsverdrag, het eerste van zijn soort tussen een mensen- en elfenrijk.

4952 Eerste handelsverdrag Silesia en Trokhar
De Silesianen herhalen hun succes van twee jaar eerder en sluiten nu ook een handelsverdrag met Trokhar.

5477 Stichting Shugenya
Een intern conflict in het koninrijk Silesia over normen en waarden leidt ertoe dat generaal Shugen met een groot deel van zijn strijdkrachten vertrekt. Hij vestigt zich op de eiland in het noordoosten van Auros en legt daarmee de basis voor het huidige Shugenya.

5940 De Tweede Necromantische Oorlog
Ondode legers rukken op uit de Necropool, vallen Silesia binnen en verwoesten Alricheim. De koning sneuvelt en Silesia vervalt in chaos. Vanuit Silesia proberen de ondoden door te stoten naar Aranië Melissandra, Trokhar en de zuidelijk gelegen beestlingenlanden. Het in 3949 gesloten pact blijkt echter te sterk voor de ondoden en elfen, dwergen en beestlingen jagen gezamenlijk de ondoden terug de woestijn in.

6068 Splitsing Silesia in Hoog-Thuring en Laag-Thuring
Silesia is de Eerste Necromantische Oorlog nog niet te boven gekomen of Marcus, koning van Silesia, sterft zonder opvolger aan te wijzen. Twee neven van hem uit de familie Van Thuring raken verzeild in een strijd om de macht en Silesia splitst zich in twee rijken: Hoog-Thuring en Laag-Thuring.

6522 Hoog-Thuring en Laag-Thuring gaan samen in Turingen
In 6522 sterft de Hertog van Hoog-Thuring. Zijn zoon Adan trouwt met Aliana van Laag-Thuring en verenigingen het Hertogdom in Thuringen. Het meervoud symboliseert de fusie. Om diezelfde reden wordt de hoofdstad omgedoopt van Thuringstad naar Thuringenstad. In de jaren daarna ververandert de schrijfwijze van Thuringen naar Turingen. (Traditioneel ingestelde inwoners van de hoofdstad spreken overigens tot op de dag van vandaag van ‘Turingstad’).

6562 Ontstaan Baronie van Raänor
De oorlogsheld Raän trouwt met de dochter van de hertog van Turingen. Als bruiddschat krijgt hij de gelegenheid om een baronie te stichten rondom het vissersstadje Zilthaven. Hij hernoemt de stad naar zichzelf (Raänor-stad) en sticht daarmee de Baronie van Raänor.

6569 Regering van de Scharlaken Ridders in Raänor
Raän overlijdt en zijn derde zoon, Barthos, neemt de macht in de baronie over. Het jaar daarna haalt Barthos, die opgeleid is als Scharlaken Ridder, de zetel van de geheimzinnige Scharlaken Ridders openlijk naar Raänor-stad. De baron en zijn zoon Laethor regeren Raänor enkele jaren streng volgens de filosofie van de ridderorde, wat hen niet geliefd maakt maar het land wel bijzonder veilig maakt.

6607 Verdwijnen van de Scharlaken Ridders
In 6607 verdwijnen alle Scharlaken Ridders plotsklaps zonder opgaaf van redenen, inclusief baron Barthos van Raänor en zijn zoon Laethor. Barones Yarma neemt de macht over in Raänor. Ondanks het verdwijnen van de ridderorde houdt zij wel het gebruik in ere om de baronnen en hun zoons in het rood-met-staal van de Scharlaken Ridders  te kleden.

6674 Zelfbeschikkingsrecht baronie Raänor
Barones Yarma verklaart Raänor onafhankelijk van Turingen. Na enkele strubbelingen en een flinke afkoopsom wordt deze onafhankelijkheid omgezet naar zelfbeschikking. De baronie blijft formeel onderdeel van het hertogdom Turingen.

6678 De Derde Necromantische Oorlog
Na enkele eeuwen van relatieve rust beginnen er weer ondoden uit de woestijn te verschijnen. In kleine groepjes overvallen ze zo nu en dan nederzettingen van verschillende levende volken aan de rand van de woestijn.

6706 De verwoesting van de Witte Haven
Het Klooster ‘De Witte Haven’ in Turingen wordt verwoest door ondoden. De aanval is het begin van een offensief van Mebuch Mazar, die met intrige en geweld meer druk uit begint te oefenen in Turingen en Raänor.

6707 Oorlog Raänor en Turingen
Frederik-Johann, de Baron van Raänor, verklaart de oorlog aan Turingen op aanraden van zijn hofmagiër, Heronimus de Blauwe. Heronimus blijkt later lid van de Zwarte Orde, de volgelingen van Mebuch Mazar.

6708 Einde Derde Necromantische Oorlog
Mebuch Mazar delft het onderspit in Turingen tijdens een veldslag rondom een magisch ritueel. Zijn troepen vallen uit elkaar en de Derde Necromantische Oorlog is ten einde. Ook Turingen en Raänor sluiten vrede. Aangezien Frederik-Johann en zijn directe verwanten verdwenen zijn, wordt Daphne , de weduwe van Thanos van Raänor, Barones van Raänor.

6709 Derde Rampspoed
De grijze elf van de zonne-elfen ligt op sterven door een aanval van Mebuch Mazar in het jaar daarvoor. De overige grijze elfen hebben grote moeite de balans in stand te houden en de wereld wordt geteisterd door stormen. Het elfenrijk vervalt in een crisis en roept hulp van buiten in. Een groep avonturiers, waaronder een delegatie van de Stad der Schaduwen die toevallig recent besloten hadden het contact met Aranië Melissandra te herstellen , reist af naar Aranië Melissandra.

6711 De Vierde Necromantische Oorlog
De hereniging van de Stad der Schaduwen in het Elfenrijk is niet onopgemerkt gebleven in de Necropool. De oversteek van het elfenleger naar het vasteland wordt door de Zwarte Orde gezien als een serieuze bedreiging. De Necropool mobiliseert en vanaf het begin van 6711 wordt de druk op de Stad der Schaduwen opgevoerd. De meeste vrije volkeren van Auros, waaronder Turingen en Raänor, verenigen zich echter en weten de Zwarte Orde in 6712 definitief op de knieën te dwingen.

Historie van Raänor

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de geschiedenis van Raänor:

0 Oorlogsheld Raän trouwt met de dochter van de hertog van Türingen. Als bruiddschat krijgt hij de gelegenheid om een baronie te stichten rondom het vissersstadje Zilthaven. Hij hernoemt de stad naar zichzelf (Raänor-stad)

2 Eerste zoon van Raän wordt geboren.

3 Raän voert nieuwe handelswetten in, kooplieden reizen af naar Raänor.

7 Derde zoon van Raän wordt geboren, de toekomstige baron Barthos.

15 Door de groei van de stad is de haven te klein geworden. Er wordt een nieuwe haven uitgegraven en er wordt een fort gebouwd op het eiland Belfor.

25 De nieuwe scheepswerven op Belfor worden in gebruik genomen.

27 De derde zoon, Barthos, treedt toe tot de Scharlaken Ridders.

34 Laethor, oudste zoon van de toekomstige baron Barthos wordt geboren.

36 Pestepidemie in Raän; de oudste twee zoons van Raän overlijden. De derde zoon wordt teruggeroepen

37 Op vierenzeventigjarige leeftijd overlijdt Raän aan de gevolgen van de Pest. Zijn zoon Barthos neemt op dertigjarige leeftijd het bestuur van de baronie over.

38 Zetel der Scharlaken Ridders verhuist naar Raänor, omdat de baron één van haar leden is.

53 Baronet Laethor treedt toe tot de Scharlaken Ridders.

62 Op vijfenvijftig jarige leeftijd overlijdt baron Barthos in een schermutseling aan de westelijke grens met een groep orks. Zijn zoon Laethor wordt op achtentwintigjarige leeftijd Baron van Raänor.

63 Grootscheepse strafexpeditie naar het Groene Land door Baron Laethor. Drie ork-nederzettingen worden vernietigd.

65 Bouw van de stadsmuur van Raänor.

67 Toekomstig barones Yarma wordt geboren.

76 Oudste zoon van Laethor treedt toe tot de Scharlaken Ridders.

82 Op 15-jarige leeftijd wordt Yarma gewijd als priesteres van Ragnor.

84 Scharlaken ridders verdwijnen van de ene op de andere dag. Baron Laethor en zijn oudste zoon verdwijnen ook. Tot op heden is onduideijk waarom. Op 17-jarige leeftijd wordt Yarma Barones van Raänor.

86 Yarma bouwt het bolwerk van de familie; het fort Vuurvogel op de Koperkliffen even ten zuiden van de stad.

98 Eredienst van Ragnor wordt de staadsgodsdienst van Raänor. Andere godsdiensten worden niet verboden, echter alleen de tempel van Ragnor wordt actief gesteund.

99 Burgerprotesten omdat de goden hun zegeningen achter houden. De staatsgodsdienst wordt weer afgeschaft. Bouw van de grote tempel van de acht goden in Raänor stad.

101 2e zoon van Yarma, Frederik-Johann wordt geboren.

105 Grote tempel van de acht goden in Raänor-stad is gereed en met grootste festiviteiten ingewijd.

107 Oudste zoon van Yarma overlijdt in een zeeslag tegen piraten.

112 Yarma verklaart de Baronie Raänor onafhankelijk van Turingen. Na enkele strubbelingen en een flinke afkoopsom wordt deze onafhankelijkheid omgezet naar zelfbeschikking. De baronie blijft formeel onderdeel van het hertogdom Turingen.

117 Frederik-Johann, de opvolger, trouwt met een dochter van een lokale edelman uit het noorden van Turingen, vrouwe Nessa.

119 Frederik-Johann wordt 18 jaar; Yarma doet op 52 jarige leeftijd afstand van de titel ten gunste van hem en wordt de nieuwe hogepriesteres van Ragnor in Raänor-stad.

120 De oudste zoon van Frederik-Johann, wordt geboren. Ze noemen hem Trevor.

122 De tweede zoon van Frederik-Johann wordt geboren, ze noemen hem Marius

123 De derde zoon, Berend, wordt geboren.

124 De baron wordt gezegend met een vierde zoon, Thanos.

138 Banden met Turingen worden aangehaald als baronet Trevor trouwt met een nicht van hertog Michael van Turingen.

145 Baron Frederik-Johann verklaart de oorlog aan Turingen op instigatie van zijn hofmagiër, Heronimus. Die openbaart zich later als een lid van de Zwarte Orde.

146 Heronimus wordt gedood door avonturiers en de oorlog eindigt, maar niet voordat Frederik-Johann en zijn oudste kinderen verdwenen zijn. Thanos erft de troon maar sneuvelt in de strijd tegen Mebuch Mazar. Zijn weduwe Daphne wordt Barones.

Historie van de Necropool

De (oude) Necropool had een eigen kijk op de geschiedenis. Zo beschouwden zij de perioden van rampspoed die de wereld kende als voorspoed. De belangrijkste gebeurtenissen vanuit het perspectief van de Necropool staan hieronder:

1e Necropool

Ontstaan stad Voor-spoed AST Gebeurtenis
-7 0 1248 1e grote voorspoed
-2 5 1253 Einde 1e grote voorspoed
0 7 1255 Ontstaan Chronomenos (Necropool)
168 175 1423 Overdracht Cayleandrië aan felines
243 250 1498 De Heksenjacht.  De nederzetting bij de Kloof wordt vernietigd.

 

2e Necropool

Ontstaan stad Voor- spoed AST Gebeurtenis
-7 1000 (0) 2248 2e grote voorspoed
0 7 2255 Ontstaan Necropool (1000 jaar na ontstaan 1e Necropool)
43 50 2298 Einde 2e grote voorspoed
1012 1019 3267 Vestiging groot aantal fauns in Necropool
1240 1247 3495 Exodus van mensen; Fauns noemen het gebied Flora-Aqua

 

3e Necropool

Ontstaan stad Voor- spoed AST Gebeurtenis
0 1248 3496 Ontstaan Necropool (1241 jaar na ontstaan 2e Necropool)
104 1352 3600 Mebuch Mazar aan de macht
207 1455 3703 Eerste elfenoorlog
209 1457 3705 Einde eerste elfenoorlog (ontstaan Stad der Schaduwen)
941 2189 4429 Aanval van Silesia afgeslagen
2452 3700 5940 De Oostelijke Oorlog (verwoesting Silesia, aanval op dwergen, elfen, saurussen en ursines)
2730 3978 6226 Saurussen veroveren Flora-Aqua en noemen het Meya-Catunta
3182 4430 6678 Grote oorlog tegen geallieerden
3211 4460 6708 Mebuch verslagen