Bijna alle elfen, ongeacht waar ze wonen, voelen zich deel van het grootste en oudste elfenrijk op Auros: Aranië Melissandra. Als gevolg daarvan onderwerpen ze zich ook aan het gezag en de gebruiken van dit rijk. De meest noemenswaardige uitzondering daarop is de Stad der Schaduwen, die door haar millennia lange afzondering een heel eigen cultuur kent. Deze wordt in het volgende hoofdstuk besproken.

Bestuur

Het elfenrijk is een matriarchie en wordt al sinds haar ontstaan geleid door een koningin. Zij vormt samen met haar ambtenarenapparaat, waaronder de vijf militaire regimenten, de uitvoerende macht van het rijk. De koningin wordt in haar dagelijkse werkzaamheden ondersteund door een aantal adviseurs. Momenteel zijn dat de volgende elfen:

Koninklijke familie:

 • Koningin (Airë Tari): Melissandra.  Leidt al meer dan 3.000 jaar het koninkrijk en is daarmee het langst zittende staatshoofd van Auros.
 • Prins (Cundu): Rosèn.  Heeft als echtgenoot een grotendeels ceremoniële functie en leidt een relatief teruggetrokken bestaan.
 • Prinses (Aranel): Marriandra. De rebelse zus van Melissandra. Kon niet aarden in de beschermde opvoeding aan het hof en trekt nu als een vrijbuiter door het rijk. Wordt ook wel de ‘zeesluipster’ genoemd,  omdat ze een eigen vloot zou hebben. Zeer populair onder de bevolking, maar niet zo geliefd aan het hof. Desondanks loyaal aan haar zus. Al enige jaren niet meer gezien in het koninkrijk.
 • Marilion. De enige neef van Melissandra, het kind van haar (reeds lang overleden) tante Aranel Hwesta en oom Harmarion. Als hij zou trouwen, zou zijn eventuele dochter na Marriandra de volgende in de lijn der opvolging zijn.

Adviseurs van de koningin

 • Hofmagiër: Elissa Oleana
 • Hogepriesteres Aurora: Elenmë
 • Hogepriester(es) Helos: vacant. Over de invulling van deze rol wordt momenteel onderhandeld met de ivoren elfen.
 • Hogepriester Manos: Verith
 • Hogepriesteres Helena: Luna Saphira. Tevens Matriarch van de wereldwijde kerk van Helena.
 • Hogepriester Radon:  Lanannan Imladriso. Voormalig drager van de Vissai van Radon.
 • Lord Commander Pegasus Regiment / Hoge Rechter: Camthalion Sindanárië
 • Lord Commander Dolfijn Regiment: Arato Lanthir
 • Lord Commander Draak Regiment: Morna
 • Lord Commander Griffioen Regiment: Teresia Nuvithea
 • Lord Commander Wolf Regiment: Rossë Tindelwin

Alhoewel deze elfen in principe allemaal evenveel zeggenschap hebben, is aan het hof alom bekend dat Melissandra met name leunt op Camthalion en Elissa.

De wetgevende macht in het rijk wordt gevormd door een Raad van 303, waarin elk elfenras naar rato vertegenwoordigd is. De grootste partij zijn de windelfen (136 raadsleden), gevolgd door de zonne-elfen (81 raadsleden), woudelfen (47 raadsleden), maanelfen (35 raadsleden) en de kleinste partij, de ivoren elfen (4 raadsleden). In de Raad worden nieuwe wetten gemaakt, oude aangepast, en belangrijke verregaande besluiten van de koningin geaccordeerd.

De rechtsprekende macht tenslotte is belegd bij het Pegasus Regiment, met als eindverantwoordelijke de Hoge Rechter Camthalion Sindanárië. Alhoewel hij in bestuurlijke zin onder koningin Melissandra valt, kan zelfs de koningin zijn gerechtelijke uitspraken niet beïnvloeden. Een uitspraak van de Hoge Rechter, wiens taak het is om geschillen te toetsen aan de wet, is definitief. Alleen een wetswijziging kan dan nog verandering brengen, en daar is de Raad weer voor nodig. Zo blijft de balans in het bestuur in evenwicht.

Naast het landelijke bestuur hebben de meeste steden hun eigen raad. De invloed en samenstelling van dat orgaan verschilt per stad; in gebieden waar windelfen dominant zijn, is er een duidelijke hiërarchie met goed afgebakende bevoegdheden. De raad bestaat hier vaak uit enkele edelen, de regionale hoofdmagiër, een of meerdere belangrijke priesters en gildenmeesters. In meer landelijke gebieden is het bestuur informeler georganiseerd, of, in het geval van de woudelfen, soms zelfs volledig afwezig.

Deze vorm van besturen heeft over de millennia zichzelf bewezen. Militair, economisch, ethisch, voor elke uitdaging werd met compromissen en zorgvuldig handelen een beschaafde oplossing gevonden. De politieke, militaire en juridische structuur van de elfen is zo een toonbeeld geworden voor andere rassen in effectiviteit en vooral beschaafdheid. Het bestuurlijk centrum van het elfenrijk is gevestigd in de paleis-stad Malhama, midden op Tol Amil.

Strijdkrachten

De strijdkrachten van Aranië Melissandra zijn opgedeeld in een vijftal regimenten:

 • Het Draak Regiment – lijfwacht van de koninklijke familie
 • Het Dolfijn Regiment – de marine
 • Het Wolf Regiment – spoorzoekers en boodschappers
 • Het Griffioen Regiment – grensbewaking en ordehandhaving
 • Het Pegasus Regiment – rechtsspraak, gevangenbewaking en geheime dienst

Er zijn elfenrassen die een voorkeur voor een bepaald regiment hebben, net zoals er regimenten zijn die een voorkeur hebben voor de talenten van specifieke rassen. Toch zorgt de leiding ervoor dat er in elk regiment een mix van verschillende elfenrassen zit, om de eenheid van het rijk te bevorderen. Alhoewel de regimenten op papier gelijkwaardig zijn, heeft in de praktijk het Pegasus Regiment het meeste invloed. Dat danken zij enerzijds aan hun rol (zie onder) en anderzijds aan de positie van hun leidinggevende aan het hof.

Het Draak Regiment

Het Draak Regiment dankt zijn naam aan de drakenelfen, de nazaten van het allereerste elfenleger die zich uiteindelijk tot Ragnor bekeerden. Naar verluidt trokken zij daadwerkelijk op draken ten strijde. Die zijn sinds het verdwijnen van de drakenelfen niet meer gezien. Nu bestaat het Draak Regiment voornamelijk uit lijfwachten en paleiswachten en heeft het vooral een ceremoniële functie. De koningin mag zelf kiezen of ze begeleid wil worden door het Draak Regiment of niet, al moedigen haar adviseurs haar aan om 24 uur per dag gebruik te maken van die begeleiding.

Ondanks hun ceremoniële taak zijn het zeer bekwame krijgers met een sterke loyaliteit naar de vorstin. Een bekend verhaal uit de tijd van de Kleine Orkenoorlog vertelt dat de koningin tijdens een diplomatieke bespreking plotseling overvallen werd door een horde orken. Het Draak Regiment stelde zich in een cirkel op rond de koning, met een kring van lansiers aan de binnenzijde en een kring krijgers met grote schilden en korte zwaarden daar omheen. Toen ze uiteindelijk ontzet werden, lagen er ruim 250 orks dood aan hun voeten. Deze formatie heet sindsdien de ‘Cirkel des Doods’ en wordt nog regelmatig geoefend door het Regiment.

Het grootste gedeelte van het Draak Regiment bevindt zich in Mahalma, waar ze verantwoordelijk zijn voor de beveiliging en bewaking. Daarnaast is in elke plaats van enige omvang een klein contingent van het Draak Regiment aanwezig als stadswacht. De enige uitzondering hierop zijn de belangrijke kustplaatsen, waar het Draak Regiment ondersteund wordt door het Griffioen Regiment (zie onder).

Leden van het Draak Regiment dragen een tabbaard met daarop een drakenkop. De kleur van de drakenkop geeft aan welke rang de drager heeft. Goud is alleen weggelegd voor de persoonlijke lijfwachten van de koninklijke familie, zilver is voor de officieren van de paleiswacht, brons is voor de leden van de paleiswacht, de rode draak is voor de officieren van de stadswachten en een groene draak is voor de leden van de stadswachten. De meeste leden van het Draak Regiment zijn zonne-elfen of windelfen.

Het Dolfijn Regiment

Aranië Melissandra  heeft een uitgebreide vloot. Een deel van deze schepen wordt voornamelijk gebruikt om handel mee te voeren. Toch zijn alle schepen zo gemaakt dat ze geschikt zijn voor het voeren van oorlog. Het Dolfijn Regiment coördineert de zeevaart en zorgt voor de rust in de zeeën die de elfeneilanden omringen. Hun schepen zijn vooral gemaakt op snelheid en wendbaarheid. Behalve goedgeschoolde zeelieden bevinden zich ook vele boogschutters in dit regiment. Zij hebben de kunde om vanaf een varend schip te schieten. De belangrijkste havens voor het regiment zijn Callo Hopa en Enwa Hopa. Woudelfen zijn ondervertegenwoordigd in het Dolfijn Regiment, dat vooral uit de overige elfenrassen van de dag bestaat.

Het Wolf Regiment

Het Wolf Regiment beheert de bossen en vlakten van het koninkrijk. In oorlogstijd acteren ze als verkenners en boodschappers, en worden ze ingezet voor guerilla-achtige missies. In tijden van vrede zijn ze met name boswachters. Ze zorgen ervoor dat het woud in een goede staat blijft en dat de wegen die erdoor leiden bewaakt worden. Ook fungeren ze als boodschappers tussen de grote steden. De meeste van hen opereren te paard, maar in sommige delen van het bos is het voor paarden slecht toegankelijk. Woudelfen zijn dominant in het Wolf Regiment.

Het Griffioen Regiment

Het Griffioen Regiment is het feitelijk het staande leger van de elfen. Het is het grootste Regiment en kent een evenwichtige verdeling van alle rassen. Hun bases bevinden zich met name op Ando Martë, de toegangspoort naar het elfenrijk. Ook is er een contingent gelegerd in Aranya Hopa.

bevindt zich alleen in de twee grote haven steden van Ando Martë. Deze drie havens worden het meest bezocht door mensen en dwergen vanuit het vaste land. Om de vrede te bewaken treedt het Griffioen Regiment hier op als stadswacht, waar nodig in samenwerking met het Draak Regiment.

Het Pegasus Regiment

Het Pegasus Regiment is verantwoordelijk voor justitie. Ze verzorgen de rechtsspraak binnen het koninkrijk en bewaken de gevangenen, met name in de beruchte gevangenis op Muina Hopa. Het regiment dankt ook zijn naam aan de ligging van dit gebouw, dat op een reusachtige, steile klif gebouwd is. Volgens de legenden was de gevangenis ooit alleen per Pegasus bereikbaar. Of dat waar is weet niemand meer; nu maken de Pegasi echter gebruik van een trap die in de rotsen is uitgehouwen.

Vanwege de hoge ligging van de gevangenis zijn alle cellen aan de zeekant oubliëtten. Deze cellen missen een muur aan de zeezijde.  In plaats daarvan is er een gapend gat dat uitkijkt op de blote hemel en de kolkende zee daaronder. Vele wanhopige gevangenen hebben zich al uit hun cel op de klippen laten vallen.

Naast hun justitiële taken fungeert het Pegasus Regiment als inlichtingen- en veiligheidsdienst. Ze verzamelen in binnen- en buitenland informatie met als doel bedreigingen voor het elfenrijk tijdig op te sporen en indien mogelijk te elimineren. Dat doen ze meestal zeer voorzichtig en subtiel, gebruik makend van vermommingen, spionage en intrige. Je kunt in je leven meerdere keren te maken hebben gehad met agenten van het Pegasus Regiment zonder ze ooit als zodanig herkend te hebben. Vandaar dat maar weinig elfen zich bewust zijn van deze rol van het Pegasus Regiment (al hebben veel wel hun vermoedens).

Waar nodig zal het Pegasus Regiment zwaardere middelen echter niet schuwen. Arrestaties, sabotage of gewapend ingrijpen behoort ook tot de mogelijkheden; als het om de veiligheid van de elfeneilanden gaat, heiligt het doel de middelen. Het Pegasus Regiment hanteert de gevangenis op Muina Hopa als hoofdkantoor. Hier verzamelen zij hun inlichtingen, bepalen ze hun strategie en ondervragen ze gevangenen.

Wetenschap

Aranië Melissandra kent twee belangrijke wetenschappelijke instituten: het College van de Maan op Tindómerel (niet te verwarren met het gelijknamige instituut in de Stad der Schaduwen) en het College van de Sterren op Olore Osto.

Het College van de Maan  is het instituut van de Maanelfen waar het onderzoek naar alle vormen van magie verricht wordt. Daarnaast worden er priesters van Radon en magiërs opgeleid door het college van de maan. Het College van de Maan bestaat uit twee locaties: de toren in  Mindor Nolwë en de toren in Mindor Isil. Mindor Nolwë is de grootste locatie met zowel een faculteit voor elementaire als één voor spirituele onderzoeken. Mindor Isil is kleiner en gespecialiseerd.

Het College van de Sterren is het instituut in Olore Osto waar in allerlei vormen onderzoek en onderwijs door verricht wordt. Waar het College van de Maan op Tindómerel gespecialiseerd is in magie is het College van de Sterren zeer breed van opzet. Haar filosofie is dan ook “Open staan voor nieuwe ideeën”.

Over het College van de Maan en het College van de Sterren is meer informatie beschikbaar bij de spelleiding.

Overige bekende elfen

 • Alcániel. Beroemde ex-kapitein van het Dolfijn Regiment die deserteerde om met haar geliefde, de piraat Diego, te gaan varen.
 • Artamir Sindanárië. De enige zoon van Camthalion. Was lang meer bekend vanwege zijn escapades als vrijgezel dan zijn prestaties als lage officier in het regiment van zijn vader. Wist zich echter te onderscheiden tijdens de Derde Rampspoed en de verwoesting van de Necropool. Vormt nu een celebrity couple met de bloedelf High Mage Inanna H’Yvannon.
 • Amaurëon. De eerste ivoren elf die tijdens de derde rampspoed weer boven water kwam.
 • Eradan. Een onnavolgbare maar briljante wetenschapper die in afzondering leeft op Noreyanar.
 • Marilaxo. De voormalige grijze elf van de ivoren elfen. Is momenteel met de raad in discussie over de wederopbouw van Maril Oronti.