watersaurus

Al’ai’toc de Aquasaurus

Saurussen zijn koudbloedige, hagedisachtige wezens die voornamelijk in moerassen en (kust)watergebieden voorkomen. Het merendeel van de saurussen leeft in Meya-Tula, een moerasgebied in het oosten van Auros. Ook bestaat er nog een gemeenschap in Meya-Catunta, maar deze worden door de affiliatie met de voormalige Necropool ook door andere saurussen met argwaan bekeken. Verder is leeft een vrij grote sauruspopulatie aan de kust tussen Turingen en de elfeneilanden.

Vanwege hun grillige natuur hebben saurussen weinig natuurlijke bondgenoten, maar ook weinig echte vijanden. Alleen fauns hebben een grondige hekel aan saurussen, vanwege het verjagen van de fauns uit Flora-Aqua (nu Meya-Catunta). Dat niet alle saurussen hierbij betrokken waren, deert hen niet.

Varianten

Het ras van de saurussen bestaat uit een tweetal varianten: de aquasaurussen (aqua=water) en de terrasaurussen (terra=aarde). Aquasaurussen zijn meestal blauwgetint en leven doorgaans aan, en grotendeels in, zeeën, oceanen en grote meren. Terrasaurussen zijn groengetint en wonen meestal in moerassige gebieden. Beide rassen zijn geoefende zwemmers, maar hebben wel zuurstof nodig om te overleven. Ook zijn ze beiden koudbloedig, en hebben ze warmte van bijvoorbeeld de zon of een vuur nodig om veel energie te krijgen. Gewoon warme kleren helpen overigens ook. Aquasaurussen zijn over het algemeen iets intelligenter, terwijl Terrasaurussen wat meer fysieke kracht bezitten.

De saurussen kennen daarnaast een drietal verschillende klassen.

  1. Acrosaurus  (acro=top)
  2. Raptaurus (raptor=dief)
  3. Therosaurus (thero=beest)

De acrosaurussen vormen de elite van de saurussen. Ze zijn net zo intelligent als mensen, maar werken wel vaker vanuit hun instinct. (denk aan inboorlingen; indianen). Het leeuwendeel van de acrosaurussen bestaat uit vechters. De minder voorkomende krijgersjamanen (watermagiërs) en krijgerpriesters zijn intelligenter, geslepen en sluw.

De raptaurussen vormen het overgrote deel van het saurusras; de burgers, zeg maar. Zij zijn kleiner van postuur dan de acrosaurussen, iets minder intelligent en vertrouwen nog meer op hun instinct. Hiërarchisch gezien (zowel qua intellect, fysiek als in status/rang) staan ze onder de acrosaurussen. De raptaurussen worden vooral ingezet in de scoutmissies, al dan niet geleid door een acrosaurus.

De therosaurussen vormen de brute tak van het ras. Deze simpele van geest worden vooral getraind door de raptaurussen voor het uitvoeren van allerhande klussen waartoe hun brute kracht hen het beste in staat stelt. Niet in de laatste plaats is vechten een van deze klussen: Therosaurussen zijn brute vechtmachines. In aantal worden de therosaurussen ruimschoots overschaduwd door het aantal raptaurussen. In de hiërarchie staan de therosaurussen onderaan.

Zowel binnen de acrosaurussen als binnen de raptaurussen komen individuen voor met aanleg voor elementaire magie of spirituele magie. De matigere intelligentie van de raptaurussen beperkt hen echter tot de basismagie. Magie van gevorderd en expertniveau is voorbehouden aan de acrosaurussen. Op het gebied van elementaire magie hebben de saurussen affiniteit met watermagie. Dat komt voort uit een instinctieve, eigen kracht (niet uit boekenkennis). Hun priesters aanbidden bijna uitsluitend de Goden van de Nacht, waarbij sommige acrosaurussen specialiseren zich specialiseren in een enkele God.

Bestuur

Saurussen zijn sterk hiërarchisch ingesteld. Ze leven in stammen, waarbij de acrosaurus krijgersjamanen en krijgerpriesters de topposities innemen. In naam wordt een stam geleid door één acrosaurus. In de praktijk bestaat de top meestal uit een groep acrosaurussen waarvan er een als leider wordt gezien. Deze leider zal echter geen uitspraken doen die niet door genoeg van de anderen uit de topgroep worden gesteund.

Wanneer een beslissing door de meerderheid gesteund is, kan de leider immers zijn positie bij falen gemakkelijker behouden. Begaat een leider een te ernstige misstap, dan kan hij hiervoor uitgestoten worden uit de stam, of eventueel zelfs worden geofferd. Lijdt een leider een kleiner (gezichts)verlies dan zal hij zich terugtrekken in de topgroep en neemt een ander de positie van leider in. De voormalig leider doet er dan beter aan zich de eerste tijd rustiger te houden. De keuze van de nieuwe leider gaat ten dele op kracht, maar ook hier is politieke sluwheid leidend. De nieuwe leider moet in de komende tijd namelijk ook proberen de net verwonnen leiderspositie te behouden…

Status wordt bepaald door fysieke kracht, sluwheid en politiek gemanoeuvreer. Daarnaast is de angst voor de bijzondere machten van sjamanen en priesters ook bepalend. Zuivere sjamanen en priesters komen niet voor: elke saurus is een krijger. Het is dus beter om te spreken over krijgersjamanen en krijgerpriesters dan van sjamanen en priesters.

De meest invloedrijke saurusstam van het moment zijn de Zar’tula terrasaurussen, die als thuisstad Tula hebben. Binnen de Zar’tula geldt de krijgspriester Si’xini als onbetwist leider. Na het debacle met Mebuch Mazar voert Si’xini een voorzichtige en berekenende politiek, om de macht van de terrasaurssen en de Zar’tula in het bijzonder weer uit te bouwen. Formele allianties met andere rassen gaat hij zelden aan om niemand voor het hoofd te stoten, maar verder is hij bereid om over alles te praten. Zolang de prijs maar hoog genoeg is. Na de Zar’tula zijn de Zar’ka het meest invloedrijk.

Stammen onderling
Alhoewel saurussen veelal in afzonderlijke stammen leven, vormen ze samen één volk. Er is geen gemeenschappelijke leider over alle stammen, maar tussen de stammen onderling is er wel een sterke hiërarchie. Deze hiërarchie wordt bepaald door de bezittingen en de macht van de stam, waarbij van alles meegeteld wordt – de grootte van de stam, de hoeveelheid therosaurussen, de grootte van de tempels, de hoeveelheid relikwiën in bezit, etcetera.

Deze onderlinge rivaliteit speelt ook tussen de aquasaurussen en de terrasaurussen, die altijd in de gaten houden welke van de twee subrassen de overhand heeft. Soms leidt dit tot onderlinge handel, soms tot politiek gekonkel, en soms tot bittere strijd. De afgelopen jaren hebben de terrasaurussen de overhand gehad, alhoewel hun voorsprong flink is afgenomen toen enkele stammen zich aansloten bij Mebuch Mazar.

Binnen een stam zijn de saurussen (afgezien van onderlinge politieke verschuivingen) erg loyaal aan elkaar. Verschillende stammen kunnen eventueel met elkaar samenwerken, maar leven in de praktijk vaker langs elkaar heen. Niet alleen gevallen leiders kunnen worden uitgestoten uit een stam; dit komt ook voor bij de andere klassen. Deze loslopende saurussen worden soms gevangen genomen en opgenomen in de andere stammen (normaal gesproken als laagsten binnen de betreffende klasse).

Saurussen zien dit niet zozeer als gevangen nemen of als slavenarbeid, maar meer als de natuurlijke manier van omgang. Goed bekeken krijgen Saurussen die uit hun stam zijn uitgestoten op deze manier een nieuwe plek binnen een andere stam. Dat dit door mensen op een totaal andere manier wordt uitgelegd (in termen van gevangenschap en slavenarbeid) is een heel ander verhaal…

Als ras zijn saurussen loyaal aan elkaar. Onderling strijden ze soms wel, maar naar de buitenwereld trekken ze een gemeenschappelijk front. Andere rassen kunnen saurussen onbetrouwbaar vinden, maar dit komt vooral voort uit de loyaliteit van saurussen aan het saurusras. Saurussen zullen zelden of nooit volkomen loyaal aan iets of iemand anders worden, hoe lang de vriendschap of relatie ook bestaat. Saurussen zijn ook sterk territoriaal; een eenmaal geclaimde plek staan zij niet graag af.

saurusCultuur

Saurussen wonen doorgaans in kleine huizen van riet en klei. Ze hebben doorgaans een primitieve levensstijl die dicht bij de natuur staat en vooral op overleven is geënt. Vee saurussen hebben kennis van de planten en kruiden die nabij hun leefgebied groeien. Ze gebruiken deze planten voor gif, genezing, of als hallucinerend middel. Ondanks hun primitieve manier van leven, zijn saurussen verzot op goud en rijkdom die ze jaloers beschermen. Er bestaan vele legendes van grote schatten die in de moerassen verborgen liggen.

Leguanen
Sommige saurussen hebben een speciale band met een leguaan. Zij kunnen met deze dieren communiceren en hen simpele opdrachten geven, zoals bespieden en verkennen. Leguanen kunnen voor hun trainers tellen, gidsen en woudlopen, en luisteren ook naar simpele commando’s  (zoals ‘kom’ en ‘ga’ van andere saurussen.

Leguanen zijn levendige, alerte dieren. Ze zijn nieuwsgierig van aard. Wanneer er niet-saurussen in de buurt komen nemen ze een dreigende houding aan; met hun staart slaan of hun bek open sperren als er mensen in de buurt komen. Als ze in de hand genomen worden moeten ze aan een voorgehouden vinger gaan likken of proberen te bijten. In geen geval zal de leguaan in een gevecht aanvallen. Zij zal proberen te vluchten.

OC worden leguanen voorgesteld door poppen van ongeveer een meter lang (inclusief staart), die door de NPC op zijn arm of schouder gedragen kunnen worden. Wanneer de leguaan op pad gaat, komt er idealiter een tweede NPC bij in zwarte basiskleding om de leguaan te besturen. Een leguaan heeft twee hitpoints.

Strijdkrachten

Raptaurussen maken in kleiner groepsverband veelal gebruik van guerrillatactieken. ‘Hit and run’ en ‘zorg dat je niet gezien wordt’ zijn hun motto’s. Veelal wordt hiervoor gebruikgemaakt van pijl en boog. Een acrosaurus-krijger zal zich eerder laten uitlokken tot een open strijd. Hierbij zal hij echter wel vooraf zijn kansen inschatten: zijn deze te slecht (of worden ze gaandeweg de strijd slechter) dan zal hij alsnog de aftocht blazen. In open strijd voelen saurussen zich het beste in grote aantallen en zijn ze het liefst vergezeld van meerdere therosaurussen.

Religie

Zoals gezegd hebben de Goden van de Nacht de saurussen geschapen. De saurussen kennen echter wel alle acht de goden, maar dienen – enkele uitzonderingen daargelaten – enkel de Goden van de Nacht, juist om die reden. In zo’n geval zal de betreffende saurus een speciale gebeurtenis hebben beleefd waarin specifiek de kracht van een bepaalde God van de Dag gezien wordt.

Een saurus-sjamaan zal bijvoorbeeld wel de watermagie beoefenen, maar hier niet direct Radon voor danken. Soms onderkennen ze de macht van Radon wel, maar gebruiken dan deze kracht zonder daar dienstbaarheid voor te tonen. Hetzelfde geld voor genezing, ze gebruiken het, maar zijn daar Helena nauwelijks dankbaar voor. Onthoud verder dat de Goden van de Nacht niet per definitie slecht zijn. Datzelfde geldt dus ook voor de saurussen.

Saurussen hebben een iets andere kijk op de goden dan de meeste andere rassen:

Goden van de Nacht

Saurus visie Mens visie
Anata, godin van sluwheid Anata, godin van de haat en het bedrog
Helos, god van het dodenrijk Helos, god van de dood
Morrigan, godin van de kracht Morrigan, godin van vernietiging
Ragnor, god van de strijd Ragnor, god der oorlog en strijd

 

Goden van de Dag

Saurus visie Mens visie
Aurora, godin van schoonheid Aurora, godin van liefde en schoonheid
Helena, godin van genezing Helena, godin van genezing en bescherming
Manos, god der natuur Manos, god der creatie en de natuur
Radon, god der kennis Radon, god der kennis en magie

 

X’un – De zonnecultus
Naast de goden aanbidden de saurussen nog iets anders: de zon. Vanwege hun koudbloedigheid speelt de zon een heel belangrijke rol in hun leven, en zij zijn doodsbang dat de zon hen zou verlaten. Op speciale momenten, zoals midwinter en midzomer, gaat dit gepaard met soms bloederige offers om de zon tevreden te stellen. Een zonsverduistering wordt doorgaans beschouwd als een straf of een voorteken van rampspoed – de zon is immers ontstemd.

De zonneverering wordt geleid door een priesterorde die zich de Gezanten van X’un noemt. X’un (spreek uit: ek-soen) is het sauruswoord voor zon. Aan het hoofd van de orde staat de Axis, een hogepriesteres of hogepriesteres die het laatste woord heeft bij alle religieuze beslissingen in de zonnecultus. Dat is meteen het unieke aan de Gezanten: het is de enige organisatie die in alle saurusgebieden opereert, onafhankelijk van ras of stampolitiek.

Vanzelfsprekend spelen astronomie en astrologie een centrale rol in het geloof van X’un, waarbij de nadruk uiteraard ligt op de weg van de zon. Zonsopkomst (affa) en zonsondergang (lofa) zijn vaste momenten van gebed, net als het moment dat de zon op zijn hoogste punt staat (si). In de ogen van de Gezanten is een saurus die precies op si geboren wordt, gezegend door X’un. Alleen Si-geborenen (si’bren) mogen daarom priester van X’un worden. De functie van Axis kan alleen vervuld worden door een Saurus die precies tijdens de zonnewende (si op de langste dag, ofwel ah’si) geboren is.

De Gezanten staan erom bekend dat ze doorgaans niet bemoeien met het dagelijks leven en weinig problemen veroorzaken, behalve wanneer iemand hun geloof in de weg staat. Omdat de Gezanten Si-geborenen als de hunne beschouwen en actief naar hen zoeken, staan verreweg de meeste saurusstammen hun si’bren zonder ommehaal af aan X’un, ook als ze zelf niet actief in X’un geloven. Een conflict met de Gezanten is namelijk zelden de moeite waard. Deze gewoonte garandeert een vaste aanwas van nieuwe priesters en tevens de a-politieke aard van de Gezanten. Voor buitenstaanders is het hierdoor immers zo goed als onmogelijk om de koers van de priesterorde te beïnvloeden.

Gevorderde Gezanten van X’un beschikken ook over bijzondere magische krachten.  Heel veel stellen deze krachten echter meestal niet voor, vanwege de gebrekkige affiniteit van saurussen met andere elementen dan water. Meestal is het meer (licht)show dan iets anders. Maar in grote groepen samen kunnen de Gezanten wel opmerkelijke effecten teweeg brengen.

Sommige sauruspriesters van het normale pantheon hebben geprobeerd, mede geïnspireerd door hun goden, om de zonneverering te stoppen. Tot nu toe is dat niet gelukt, vanwege de diepgewortelde angst voor de zon bij vele saurussen. Ook veel saurussen die eigenlijk niet echt in zonneaanbidding geloven doen toch vaak mee met belangrijke rituelen, onder het motto ‘baat het niet, dan schaadt het ook niet’.

Roleplaytips

Raptaurussen zijn gedrongen van gestalte. Speel dit bijvoorbeeld uit door je wat kleiner te maken bij het lopen, blijf laag bij de grond, maak gebruik van knielen, sluipen en sneaken. Maak schichtige bewegingen. Houdt vooral je hoofd niet te lang in dezelfde houding, maar houdt instinctief je omgeving in de gaten. Vermijd open plekken, loop bij voorkeur van boom naar boom. Houdt af en toe halt om de omgeving te observeren, en sneak weer snel verder. De lagere status van raptaurussen kun je naast het je kleiner maken uitspelen door het verbreken van oogcontact (kijk de ander aan, maar kijk iedere keer weer weg).

Acrosaurussen zijn langer (loop rechtop), houden ook hun omgeving in de gaten, maar kunnen zich beter concentreren op een taak (hoofdbeweging hoeven niet zo vaak te worden veranderd). Ook de tred van acrosaurussen is rustiger dan die van raptaurussen. Indien mogelijk zullen ook zij niet zomaar open plekken betreden. Uitzondering hierop is tijdens het houden van rituelen en missen aan de Goden van de Nacht. Deze worden (vooral ’s avonds) op een open plek gehouden.

De hoge status van de arcosaurussen kun je duidelijke maken door je groot te maken: niet alleen rechtop lopen, maar ook schouders naar achter, borst naar voren. Ga wijdbeens staan, neem ruimte in. Maak oogcontact en verbreek dat bij voorkeur niet of weinig, straal autoriteit uit.

Therosaurus zijn de ogres onder de saurussen. Matig intelligent, soms geleid door een raptaurus of arcosaurus. Maak je groot en breed, en speel de kracht uit! (Brullen, traag met een groot wapen show slagen door de lucht maken, etc.) Spreken (en begrijpen) vooral van simpele zinnen & woorden.

Als je als saurus common spreekt, probeer dan een beetje te slissen, en s- en z-klanten langer aan te houden. Voor aankleding kun je denken aan de maya- en incacultuur.

Alyssis de aquasaurus

Alyssis de aquasaurus