Charm2824

De Vosburgh Jeugd

De Baronie Raänor is een onafhankelijke, handelsstaat met naast de grote hoofdstad Raänor zelf, nog meerdere kleinere steden, dorpen en gehuchten. Ongeveer 70% van de bevolking woont in de steden leeft en ongeveer 15% heeft geen menselijk bloed in de aderen.

De westelijke en zuidelijke  grenzen worden geflankeerd door diepe bergpassen van het rode gebergte, genoemd naar het vele ijzer- en kopererts dat in de IJzerbergen en Koperheuvels wordt gevonden. Vele mijnen markeren hier dan ook het landschap, her en der zijn tekenen van oude dwergennederzettingen te zien.

De zuidelijke ligging met een gematigd zeeklimaat maakt de landerijen aan de kust tussen de rivieren de Orm en Stroom uitstekend geschikt voor de intensieve landbouw. Hier word dan ook bijna al het voedsel verbouwd voor de gehele bevolking. Tegen de noordelijke grens vindt men de randen van het Schaduwwoud. Diverse houthakkerskampen evenals de kleine gehuchten worden beschermd door de 16e compagnie der Raänoritische Militie zodat een stabiele stroom van hout, pelzen en wild zijn weg naar de hoofdstad vind voor onder andere het onderhouden van de vloot en de handel.

Aan de oostgrens strekt tussen het eiland Belfor en de zuidkust de engte van Helos zich uit. Goede zeekaarten en uitmuntende kennis van de Raänoritische zeemensen heeft voorkomen dat recent veel slachtoffers zijn gevallen op de route van elders naar Raänor-Stad. Ten tijde van de najaarsstormen storm kan het in de engte echter nog erg spoken. De noordkust van de oceaan en daarmee samenhangende warme waterstromen zijn in tegenstelling tot de engte van helos een stuk rustiger en de aanvoerroute vanuit het noorden worden aangemerkt als de drukste van Auros. Losjes bewaken de jongens van de 3e compagnie deze grens waar zij, buiten de gebruikelijke smokkelwaar weinig te doen hebben.

Bestuur

Raänor wordt bestuurd per decreet door de baron. Op papier valt de baron van Raänor nog steeds onder de hertog van Turingen, maar in praktijk is het een onafhankelijk land met een goede vriendschapsband met Turingen. Onder de baron vallen een zestal magistraten, een in de stad Raänor zelf, een op het eiland Belfor, en vier in de andere kleine stadjes die Raänor omringen. Deze magistraten zorgen dat de wetten en decreten van de baron gevolgd worden. Zij zijn vaak familie van de baron of ridders in zijn dienst. Verder is er geen adel in Raänor. De titel van ridder wordt door de baron verstrekt aan oorlogshelden of mensen van groot aanzien. Deze titel is voor het leven, doch niet erfelijk.

Kinderen van de baron dragen de titel jonkheer of jonkvrouwe, behalve de erfgenaam die ‘Baronet(te)’ genoemd wordt. De titel jonkheer/jonkvrouwe is niet erfelijk, dus kinderen van een jonkheer vallen niet langer in de adelstand van Raänor. In Raänor kiest de baron uit zijn kinderen de meest geschikte als zijn opvolger. Doorgaans is dit de oudste zoon, maar dit is niet wettelijk vereist. De huidige Baronet is Thanor, de zoon van Barones Daphe.

Momenteel regeert er een barones in Raänor, genaamd Daphne. Zij is de weduwe van Thanos van Raänor, die om het leven is gekomen in de strijd tegen Mebuch Mazar. Dat gebeurte kort nadat het grootste deel van de baroniale familie verdween als gevolg van het verraad van Heronimus de Blauwe. Ondanks – of misschien juist vanwege – deze tragedie regeert Daphne wijs en rechtvaardig. Daarbij wordt ze terzijde gestaan door de voormalige barones Yarma, die nu hogepriesteres in de Tempel van Ragnor is.

Cultuur

Raänorieten staan bekend om hun handelsgeest. Het zijn harde werkers, maar slechts zolang zij er direct baat bij hebben. Verder is eerlijkheid in de handel een erg belangrijke eigenschap in Raänor en een plichtsgetrouw en hardwerkende handwerkman wordt rijkelijk beloond. Handswerkmannen en vrouwen hebben zichzelf aaneengesloten in gilden, die ver buiten de baronie bekend staan om hun capaciteiten. Raänorieten staan echter ook bekend als materialistisch, opportunistisch en tikje gierig.

Strijdkrachten

Omdat Raänor een relatief kleine baronie is; is het staande leger ook niet heel groot. In tijden van oorlog kunnen gezonde mannen tussen de 15 en de 40 opgeroepen worden voor het leger en de marine. Ditzelfde geldt voor vrouwen tussen de 15 en de 40 die niet zwanger zijn of kinderen hebben. Ieder kind dat zijn vijftiende levensjaar bereikt moet één maand zijn leermeester verlaten om gedurende die tijdbasis wapentraining te ondergaan. Ditzelfde geldt voor landlopers en bedelaars die worden opgepakt in de baronie. Aan het eind van die maand is het deze personen toegestaan dienst te nemen in het Baroniale Leger.

Het leger bestaat uit drie onderdelen: de Baroniale Marine, de Baroniale Militie en de Baroniale Wacht. De marine is het grootste onderdeel van het leger van Raänor. Op dit moment heeft de Baroniale Marine negen patrouilleschepen en één groot galjoen tot haar beschikking. Een klein flotille van de marine ligt in de haven van Raänor-stad; de overige schepen in Belfor in marinebasis ‘Waterland’. De huidige admiraal van de Baroniale marine is Françis Feniks, een kapitein die al vijfendertig jaar de zeëen bevaart.

De militie bestaat uit de dienstplichtigen en de beroepssoldaten die na de dienstplicht het rode wapenkleed van de baron willen blijven dragen. In iedere stad is een detachement van deze soldaten, die in vredestijd als stadswacht fungeren. Als er niet genoeg Raänorieten dienst willen nemen om voldoende soldaten te krijgen voor de militie, wordt het verschil aangevuld met huurlingen die voor langere tijd worden aangenomen.

Soldaten die goed presteren in de marine of de militie kunnen worden gepromoveerd tot de Baroniale Wacht. De Baroniale Wacht bestaat uit een honderdtal soldaten verdeeld over de Baroniale Lijfwacht, kasteelbewaking en de Baroniale Lansiers. De Baroniale Wacht bestaat uit de meest betrouwbare en meest ervaren soldaten in de baronie en wordt nooit aangevuld met huurlingen.

Raänor kent tevens een geheime dienst, de Raänorese Geheime Intelligentie Dienst. Hier is weinig over bekend, behalve dat een man genaamd Ahren aan het hoofd staat.

Handel en gilden

De vijftien grootste handelsfamilies domineren samen met de magistraat en de gilden de handel in Raänor. Iedere familie word geleid door een Patriarch of Matriarch die vaak met harde hand haar kroost naar financiële hoogten leid. Zij bezitten zoals gezegd grote pakhuizen in het kwartier der Financiën en het Havenkwartier in Raänor-stad, evenals werkplaatsen door heel de stad. Elke familie houdt zich bezig met meerdere activiteiten, maar heeft tegelijkertijd zijn eige specialiteit. De families adviseren de magistraten bij het maken van financiële beslissingen in de “Rade Familias”

De families met hun kernactiviteiten van groot (aantal leden) naar klein, met daarachter de grootste financiële kracht en daarachter de familienaam:

 1. Voedselproductie (inclusief specerijenhandel ed.) (2) Mw. Bonen
 2. Ertsdelving en verwerking (4) Mw. IJzerhand
 3. Houtverwerking (12) Dhr. Stavast
 4. Transport/Handel (3) Mw. Verweij
 5. Steen verwerking/Bouw (8) Dhr. Klopperman
 6. Textielindustrie (11) Dhr Albeda
 7. Scheepsbouw (5) Mw. Van Akkeren
 8. Grondwerk (13) Mw. Druijven
 9. Financiën (banken ed.) (1) Dhr. Feniks
 10. Edel smeedwerk (7) Mw. Van Velssen
 11. Diplomatische dienst (14) Mw. De Winter
 12. Pelshandel (9) Mw. Van Rooden
 13. Magie/Kennis (6)     Mw. Vonknoordergraef
 14. Paardenfok (10) Dhr. Stam
 15. Genezers (15) Mw. Vreugdehil

In Raänor-stad  bevinden zich ook de hoofdkantoren van alle landelijke gilden. De gilden zijn groepen vakgenoten die zich verenigd hebben om zo het maximale uit hun beroep te halen. Dit levert de nodige loyaliteitsconflicten op tussen gildenbelangen enerzijds en familiebelangen anderzijds. Lager geplaatste leden van de belangrijke families trachten zich vaak hoog in de gilden te vestigen om via zo toch van belang te kunnen zijn voor hun bloedverwanten. Ondanks de inmenging van de families blijven de gilden een redelijk onafhankelijk orgaan die via de Gildenraad de magistraten bijstaan bij het maken van financiële besluiten.

Officiële erkenning als gilde en dus legaal bestaansrecht evenals een plek in de Gildenraad wordt verleend op basis van ledenaantal en/of belang binnen het land. Enkele grote en bekende gilden zijn (met hun gildeleider):

 • Slagersgilde (Marius Worstebier)
 • Bond ter Vereniging van de Raänoritische Metaalhandelaren (BVRM) (Killian Zwarts)
 • Boerenbond (Jan van Abele)
 • Het Duigengilde (Erik Klopperman)
 • De Raänoritische Bank (Rick Koeleman)
 • Het Scheepsmakers gilde (Pake van Dam)

Belangrijke personen

Barones Daphne van Raänor
Barones Daphne van Raänor is geboren in het klooster van de Zusters van de Dageraad, een orde die gewijd is aan de Goden van de Dag. Omwille van haar rituele gaven werd ze als jong-volwassene de wereld ingestuurd om hulpbehoevenden te steunen. Zodoende kwam ze tussen de groep avonturiers terecht die een belissende rol speelde bij het verslaan van Heronimus de Blauwe en Mebuch Mazar. Tijdens die strijd kreeg ze een verhouding met Thanos van Raänor, die ze later huwde. Kort daarop Thanos te overlijden en bleek Daphne de eerstvolgende in de lijn der troonopvolging. Daphne is een zachtmoedige vrouw, maar heeft zich na een onzeker begin ontpopt als een wijs en kundig bestuurder.

Baron-grootmoeder Yarma van Raänor
De vorige Barones, moeder van de baron en hogepriesteres van Ragnor, Yarma is de matriarch van de familie. Ze is meer dan zeventig jaar oud, maar desondanks nog kien genoeg om de tempel van Ragnor in Raänor met ijzeren hand te besturen. Yarma is nooit getrouwd, technisch gezien zijn haar kinderen dus ook bastaarden. Onder dreiging van oorlog heeft ze Turingen en de graafschappen gedwongen haar kinderen te accepteren als wettelijk, iets dat veel zegt over haar ijzeren wil en onverzettelijk karakter. Ondanks dat ze op de achtiende verjaardag van haar zoon is teruggetreden als barones om priesteres van Ragnor te worden, heeft ze nog steeds veel invloed in de Baroniale familie. Ook nu nog steunt ze Barones Daphne met raad en daad.

Bertus Rooden, Ridder-Generaal der Raänoritische Strijdkrachten
Betrouwbaar tot op het bot is het belangrijkste kenmerk van de oude Ivo Rooden en zijn zoons. Ivo is lang Ridder-Generaal geweest van Raänor, maar nu geniet hij van zijn pensioen. Zijn drie zoons en zes kleinzoons dienen het Raänoritische leger. Hun belangrijkste eigenschap is dat zij commando’s zonder vragen of principes opvolgen, al staan ze ook bekend om hun tactisch inzicht. Deze zijtak van de Rooden-familie is altijd de tweede macht geweest in het Raänoritische leger na de Baroniale Familie. Momenteel is het hoofd van de familie Bertus Rooden, de Ridder-Generaal en onderbevelhebber van het Raänoritische leger. Kapitein Sven Rooden leidt de Baroniale Lansiers en kapitein Mart Rooden is ingedeeld bij de achtste companie. De andere telgen van de Rooden-familie dienen op verschillende posities als soldaat, korporaal, sergeant of luitenant.

François Feniks, Admiraal van de Baroniale Marine
François Fenix is een veteraan van talloze schermutselingen en zeeslagen tegen piraten en soms zelfs tegen beschaafdere tegenstanders. Met zijn achtenzestig jaar een oudgediende, in zijn tijd als kapitein, schout-bij-nacht en admiraal heeft hij maar liefst zeventien schepen buitgemaakt op piraten en de vijand. Zelf heeft hij slechts driemaal een schip verloren op zijn wacht. Zijn dochter en kleindochters zijn ingetrouwd in diverse handelsfamilies, zodat zijn familie een goed leven opgebouwd heeft.

Bevelhebber Cate Verweij, Ridder-Kolonel van de Baroniale Wacht
Cate Verweij, telg uit de handelsfamilie Verweij is een keiharde soldaat. Opgegroeid als het jongere speelmaatje van de vroegere Baron werd zij al snel zijn minnares. Toen al vroeg bleek dat zij wel de liefde, maar nooit het huwelijk van de jonge baron kon krijgen, zwoer ze bij hem in dienst te treden. Ze is een van de meest ambitieuze dames en laat zich door niets tegenhouden. Haar loyaliteit ligt bij de Baroniale familie en de baron persoonlijk. Als bevelhebber van de Baroniale Wacht is ze persoonlijk verantwoordelijk voor het welzijn van de baroniale familie. Ondanks haar middelbare leeftijd is ze nog steeds een knappe vrouw en het gerucht gaat dat ze niet alleen met de vorige baron, maar ook met al zijn zonen het bed heeft gedeeld.  Cate heeft twee kinderen ter wereld gezet, ondanks dat ze nooit getrouwd is. Deze kinderen zijn opgevoed bij de Verweij-familie, al gaat het gaat dat het eigenlijk baroniale bastaarden zijn.

Ernst, Majoor van de zestiende compagnie
De eigenzinnige Ernst heeft altijd hoge ogen gegooid binnen de Raänoritische militie. Zijn zestiende compagnie heeft onder zijn bezielende leiding een plaats apart gekregen van de Baroniale Militie, als eliteregiment naast de Baroniale Wacht.